Általános Szerződés Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Helga Farkas Artistic (továbbiakban: Szolgáltató által üzemeltetett weboldal (www.helgafarkas.com) használatára, azt megtekintő és használó felhasználókra (továbbiakban: Felhasználó) vonatkozó feltételeket, valamint a Helga Farkas Artistic és az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) – (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit, Felek jogait és kötelezettségeit, valamint a megrendelés szabályait, a megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) tartalmazza.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1 Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Helga Farkas ARTistic

Székhelye: Aarau (AG), Svájc

Elektronikus levélcíme: info@helgafarkas.com

Telefonszáma: +41-78-913-99-19

A jelen ÁSZF a honlapon történő közzétételének napján lép hatályba (továbbiakban: ”hatálybalépés napja”) és visszavonásig hatályban marad. A Hatálybalépés napja: 2020.05.01. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

1.2. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1.4. Az Ügyfél illetve rendelési adatokat a Szolgáltató védett, biztonságos adatbázisban tárolja, és 5 évig megőrzi, azonban azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve az adóhatóságot illetve más illetékes hatóságokat, valamint ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, a megrendelés teljesítésében részt vesz. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat más célra semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Amennyiben a Vevő részéről írásbeli kérés érkezik a vevőadatok törlésére, akkor azokat a Szolgáltató az adatbázisából törli. Az adatok felhasználása a mindenkor hatályos jogi és az információszabadságról szóló törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.

1.5. A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban Svájc területén kívüli megbízás, illetve egyéb címen történő megbízásért a belfölditől eltérő magasabb díjakat számít hat fel. A www.helgafarkas.comra beérkezett Svájcon kívüli Európai Unios országaiból beérkezö megrenedléseket jelenleg a Szolgáltató nem minden esetben tudja fogadni.

1.6. A megrendeléshez írásbeli vagy szóbeli kapcsolatfelvételre van szükség. A rendelés leadása egyben a jelen szerződési feltételek elfogadását is jelenti. A Felek közötti megállapodás a megrendelésre vonatkozóan akár szóban, akár írásban a szerzödés létrejöttének minösül. A Felek között ilyen módon létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

1.7. A Szolgáltató a személyes adatokat a szerződés teljesítését követő az érintett kérésére való törlésig, a számviteli bizonylatokat 5 évig, amennyiben a megrendelés teljesítésből fakadóan a Szolgáltatónak jogi kötelezettsége áll fenn, akkor a vonatkozó adatokat a megjelölt határidőktől függetlenül a jogi kötelezettség fennállásáig kezeli.

1.8. A info@helgafarkas.comon illetve egyéb kommunikációs csatornán (Facebook Messenger, WhatsApp, stb.) írásban vagy szóbeli úton történö megállapodás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon megrendelésnek minösül. A Helga Farkas Artistic szolgáltatásait – a jelen ÁSZF 1.5. pontja figyelembevételével - bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon, telefonon, e-mailben vagy egyéb módon jelezte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételeket.

A dekorációs falfestések minden esetben egyedi áron történnek értékesítésre. Az ár függ a festendö falfelület nagyságától, a festendö figurák nagyságától és mennyiségétöl valamint a kompozíció bonyolultságától. Az árváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja.

2. A szükséges adatok megadása

2.1. A megrendeléshez szükséges adatok az ügyfél teljes neve és címe, elérhetösége (telefonszám, e-mail címe). Vállalkozás esetében az a név, cím és további adatok, amelyre a számla kiállítása történik. Az Ügyfél a megrendelés teljesítéséig az adatai bármely változása esetén köteles azokról haladéktalanul elektronikus levélben értesítést küldeni.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kivitelezési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél a kiszállás idöpontját elfelejti, vagy az adatok illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására a bejelentést követöen haladéktalanul lehetőség van.

2.3. Aktív rendelést érintő adatok (pl. dátum, pontos idöpont) módosítására – a Szolgáltatóval történö egyeztetést és jóváhagyást követöen – van lehetőség, amelyet írásban rögzítünk. A megrendelés lemondására 48 órával a munka megkezdése elött van lehetöség. Ez esetben 500 CHF alatti megrendelés esetén 100 CHF költséget, 500 CHF feletti megrendelés esetén a megállapodott öszzes 40 %-át köteles a megrendelö megfizetni.

3. Megrendelés

3.1. A megrendelés az Ügyfél egyoldalú jognyilatkozata, amely során a Szolgáltató az írásban vagy szóban megállapodott szolgáltatás megvásárlását kéri, a felek által megállapodott ár szerinti árért.

3.2. A vásárolt termék tulajdonságaira, jellemzőire, az annak használatára vonatkozó utasításokat a vevö a Szolgáltatótól kap. Ha a munka megkezdése előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, elektronikus levélben a Szolgáltatóhoz fordulhat. Amennyiben az Ügyfélnek a Helga Farkas ARTistic bármely termékének minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, a Szolgáltatóhoz fordulhat elektronikus levélben.

3.3. A vételár mindig az az összeg, amely a megállapodás során a Felek között létrejött. A Helga Farkas Artistivc nem Mehrwährsteuerflichtlich. A Felek között megállapodott összeg – vételár - tartalmazza a kiszállítás költséget, az anyag és munkadíjat valamint egyöb a megállapodásban rögzített szolgáltatások költségeit. Amennyiben a szolgáltatás bövül a eredeti megrendelésben nem szereplö megállapodáshoz képest, abban az esetben ez többletköltséghez vezet, amely az Ügyfelet terhelik, és a rendelési folyamat végén, a számlázáskor a kiválasztott áru kiegészítendő (többlet)költségeként szerepelnek. Ezt a Szolgáltató köteles a Megrendelövel idöben közölni.

3.4. A Szolgáltató a megrendelt terméket lemondás esetén 3 hónapon belüli kivitelezés esetén a megállapodott áron biztosítja, ennél hosszabb idö elteltével a változtatás jogát a Helga Farkas Artistic fenntartja, amely a megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató kizárólag csak azon Ügyféltől és csak abban az esetben fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadott.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7. A Szolgáltató a Megrendelést a megállapodott idöpontnak megfelelően teljesíti. Amennyiben a megrendelés a Szolgáltató hibájából a megbeszélt idöpontban lemondásra kerül, abban az esetben az Ügyfél jogosult a megrendelést az értesítés megérkezésétől számított 48 órán belül elektronikus levélben visszavonni.

3.8. A megrendelésnek a Szállító részéről, elektronikus úton történt visszaigazolása után, a megrendelés módosítására és törlésére a 2.3 pontban leírtak szerint van lehetőség.

4. Szolgáltatási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltatást a Szolgáltató által megbízott személy által örténik. A Szolgáltató a tevékenységét az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi. A megrendelt áruról a Szolgáltató promóció érdekében digitális adatot rögzít, amelyek a Szolgáltatás teljesítését követöen a Szolgáltató tulajdonát képezik. A Szolgáltató az adatok elkészítésekor köteles azokat a mindenkori adatvédelmi elöírásoknak megfelelöen és azokat betartva rögzíteni.

4.1. A Szállító munkanapokon és hétvégén 0-24 óráig vállal megbízást. A termék árát ez nem befolyásolja.

4.2. Az Ügyfél a megrendelés teljesítését követöen köteles a termék minöségét tételesen ellenőrizni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Helga Farkas Artisticnak nem áll módjában elfogadni. A kivitelezéssel és egyéb tételekkel kapcsolatos kifogásokat, az Ügyfél a Szolgáltató jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével köteles dokumentálni.

4.3. A Szállító az Ügyfél adatait szigorúan bizalmasan kezeli, másnak a jogszabályokban előírt eseteken kívül nem adja ki.

4.4. Az Ügyfél a megrendelt termék ellenértékét banki átutalással, postai csekk befizetésével vagy készpénzben egyenlíti ki. Az Ügyfél minden esetben a kivitelezés befejezését követöen számlát, a készpénz átvételéről elismervényt kap.

4.5. Az Ügyfél kizárólagosan felel azért, hogy a szolgáltatás a megadott címen a megbeszélt idöpontban a rendelkezésre álljon. Ellenkezö esetben az Ügyfél a megrendelés teljes összegét köteles megfizetni.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben Ügyfél a 48 órával a munka megkezdése után kíván a vásárlástól elállni, azt az indoklás nélkül megteheti. Ettöl függetlenül a 2.3 pontban leírtak szerint köteles az ott leírt költségeket megtéríteni. Semmilyen költség visszatérítésre nincs lehetőség. Elállás esetén a Helga Farkas Artistic követelheti a Fogyasztótól kárai megtérítését.

Ügyfél kérésére a Helga Farkas ARTistic készséggel gondoskodik a visszaszállítás lebonyolításáról, erre vonatkozó igényeket elektronikus úton jelezheti az Ügyfél. A visszaszállítás költsége minden esetben az Ügyfelet terheli.

6. Szavatosság, panaszkezelés:

6.1. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatással, vagy termékekkel kapcsolatban nem elégedett, és panaszt kíván tenni a Szolgáltatónál, úgy megteheti ezt telefonon vagy e-mailben, illetve postai úton. Minden panaszt kivizsgál a Szolgáltató és 30 napon belül írásos választ küld.

A megrendeléssel kapcsolatos bármilyen vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezésének érdekében a svájci törvények szerint fogyasztónak minősülő Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye (székhelye) szerint illetékes békéltető testülethez, illetve az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez is fordulhat a reklamáció, illetve az eljárás kivizsgálása érdekében. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet Szolgáltató panaszára adott válaszával, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

7. Egyebek

7.1. A www.helgafarkas.com oldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet felhasználói szintű ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Helga Farkas Artistic nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Helga Farkas Artistic bármikor jogosult jelen szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Szolgáltató illetve az Ügyfél székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Helga Farkas

Aarau, 2020. 05. 01.